ประกาศ รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา

 • บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เปิดรับสมัครพนักงานใหม่เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราจำนวนหลายอัตรา
 • บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เปิดรับสมัครพนักงานใหม่เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราจำนวนหลายอัตรา
 • บริษัท ไมตี้ อีเลคทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เปิดรับสมัครพนักงานใหม่เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราจำนวนหลายอัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. เลขานุการ (2 อัตรา)

  เพศ: หญิง
  อายุ: 25 – 30 ปี
  วุฒิการศึกษา: ปวส. – ปริญญาตรี
  เกรดเฉลี่ย: 2.5 ขึ้นไป

  คุณสมบัติ

  1. มีบุคลิก ปฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล่ว
  2. สามารถ ใช้ชวเลข และการใช้ภาษาอังกฤษ (ดี-ดีมาก)
  3. สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์ได้ดี
  4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อดทน ขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  5. สามารถออกนอกสถานที่ได้

 2. พนักงานการตลาด (3 อัตรา)

  เพศ: ชาย - หญิง
  อายุ: 25 – 35 ปี
  วุฒิการศึกษา: ปวช. – ปริญญาตรี
  เกรดเฉลี่ย: -

  คุณสมบัติ

  1. มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี
  2. มีบุคลิก ปฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล่ว
  3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ รอบคอบ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี
  5. สามารถออกนอกสถานที่ได้

 3. ช่างไฟฟ้า (4 อัตรา)

  เพศ: ชาย - หญิง
  อายุ: 22 – 35 ปี
  วุฒิการศึกษา: ปวช. – ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
  เกรดเฉลี่ย: 2.0

  คุณสมบัติ

  1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์เป็นอย่างดี
  2. มีความตรงต่อเวลา
  3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ รอบคอบ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. สามารถออกนอกสถานที่ได้

 4. ช่างซ่อมบำรุง (4 อัตรา)

  เพศ: ชาย - หญิง
  อายุ: 22 – 35 ปี
  วุฒิการศึกษา: ปวช. – ปริญญาตรี (ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  เกรดเฉลี่ย: -

  คุณสมบัติ

  1. มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า สามารถเดินสายไฟ ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขได้
  2. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน
  3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง
  4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ รอบคอบ

 5. ธุรการประสานงานขาย (4 อัตรา)

  เพศ: หญิง
  อายุ: 22 – 35 ปี
  วุฒิการศึกษา: ปวส. – ปริญญาตรี
  เกรดเฉลี่ย: 2.5

  คุณสมบัติ

  1. มีบุคลิก ปฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล่ว
  2. สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์ได้ดี
  3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ รอบคอบ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  4. สามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี
  5. สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หรือองค์กรที่มาติดต่อได้