กิจกรรมทำบุญประจำปี 2559

  • จัดกิจกรรมทำบุญประจำปีบริษัท นำโดยคุณสมบูรณ์ เสาวณีย์วาทกุล กรรมการผู้จัดการ และร่วมด้วยคณะพนักงานไมตี้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร
  • จัดกิจกรรมทำบุญประจำปีบริษัท นำโดยคุณสมบูรณ์ เสาวณีย์วาทกุล กรรมการผู้จัดการ และร่วมด้วยคณะพนักงานไมตี้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร
  • จัดกิจกรรมทำบุญประจำปีบริษัท นำโดยคุณสมบูรณ์ เสาวณีย์วาทกุล กรรมการผู้จัดการ และร่วมด้วยคณะพนักงานไมตี้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 ทางบริษัท ไมตี้ฯได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญประจำปีบริษัท นำโดยคุณสมบูรณ์ เสาวณีย์วาทกุล กรรมการผู้จัดการ และร่วมด้วยคณะพนักงานไมตี้ เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2560 โดยมีกิจกรรมทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรักสามัคคีและมีสมาธิในการทำงานร่วมกันให้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานในสายงานต่างๆอีกด้วย