การจัดฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย

  • บริษัท ไมตี้ฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมประจำปี เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้าง
  • บริษัท ไมตี้ฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมประจำปี เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้าง
  • บริษัท ไมตี้ฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมประจำปี เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้าง
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ทางบริษัท ไมตี้ฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมประจำปี เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้าง และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการจัดการระงับเหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงไหม้ลุกลามใหญ่โต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการที่ยังขาดความรู้ ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในส่วนของการรับผิดชอบในด้านการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในภาวะปกติเบื้องต้น